το Χάλκεον χέρι του Φόβου


Όσοι το χάλκεον χέρι
-βαρύ -

του φόβου αισθάνονται,
ζυγόν δουλείας ας έχωσι·
θέλει αρετήν και τόλμην
η Ελευθερία.

Αυτή  επτέρωσε
τον Ίκαρον· και αν έπεσεν
ο πτερωθείς κ' επνίγη
θαλασσωμένος·

αφ' υψηλά όμως έπεσε,
και απέθανεν Ελεύθερος.

Αν γένης σφάγιον άτιμον
ενός τυράννου,
 νόμιζε
φρικτόν τον τάφον.
.......

................
......................


Α. Κάλβος