Για τ' Αφεντικά του ΟρνιθοτροφείουΤεάμ, α'τοί'ν οι τρανοί,
με τον λύκον τρώγ'νε το πρό'ατον
και με τον οικοκύρ'ν αθέ
κάθουνταν και μοιρολογούν'ατο.
Κι άμον το χτήνον ντο κοπρίζ' και πατεί'ατα το τεκίρ',
αδά σκατά κι επ'εκεί πα   σκατά
και σ'η μέσην μαναχόν απομέν' ολίγον καθαρόν..... 

Ποντιακό γνωμικό
Για τους γνώστες του Ποντιακού ιδιώματος