Εσείς θα μας δανείζετε

κι εμείς θα σας πληρώνουμε..
Με δικό μας όμως νόμισμα
«Τώρα το χρυσό»

                ΥΠΟΚΛΙΘΕΙΤΕ