Εμά'εψες με...

Εμά'εψες ‘με πουλόπο  μ’
αρ’ έ'εις ‘με μαεμένον
ανάμεσα σα μαλλόπα σ’
αρ’ έεις ‘με συμπλεγμένον.

Εμά'εψες ‘με πουλόπο μ’
κι α ΄σο φαΐν εκόπα
λύουμαι όντες τερούνε ‘με
και τ’ εσά τ’ ομματόπα.

Κανείται ντ’ ετυράντσες με
γεράν εχ’ το καρδόπο μ’
πε'ι'  ‘με το ναι μικρόν πουλί μ’
εβγαίν’ και στέκ’ το ψόπο μ’.